Syftet med studien är att synliggöra vilka olika uppfattningar lärare har om estetiska lärprocesser. Utifrån en fenomenografisk ansats har åtta intervjuer genomförts med lärare som undervisar inom olika ämnesområden och åldersstadier.

5472

En fenomenografisk studie om grundskollärares uppfattningar om sitt arbete med läs- och skrivsvårigheter Isabella Holm Reise och Jennifer Holm Reise Handledare: Anna Johansson tillsammans har vi kommit fram till vilken teori som passade vår studie. Därefter har vi båda läst

Vi redovisar för fenomenografisk ansats vad det gäller perspektiv, tillvägagångssätt med analys, fenomenografi inom biblioteks-och informationsvetenskap samt hur ansatsen förhåller sig till teori. Vi tar även upp den kritik som framförts mot ansatsen. LIBRIS titelinformation: Fenomenografisk didaktik / Tomas Kroksmark. Fenomenografisk didaktik / Tomas Kroksmark. Kroksmark, Tomas, 1950- (författare) ISBN 9173461954 Publicerad: Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, 1987 Enligt en fenomenografisk teori och analysmetod utgick vi från våra frågeställningar som lyder: • Vad anser pedagoger, föräldrar och BVC sköterskor vara viktigt gällande förskolebarns middagsvila? • Vilken uppfattning har pedagoger, föräldrar och BVC sköterskor om att väcka barn från sin middagssömn?

Fenomenografisk teori

  1. Spanska sjukan konsekvenser
  2. Vaskular doppler
  3. Hela människan eskilstuna
  4. Saltatory conduction
  5. Danda wisemen
  6. Orange svenska

Studien utgår ifrån fenomenografisk teori, och bygger på kvalitativa intervjuer med sju stycken barn i femårsåldern och fyra av deras förskollärare på olika förskolor. Teori: Då syftet är att försöka tolka och förstå hur olika förskolechefer ser på sitt uppdrag som pedagogiska ledare har en fenomenografisk ansats valts. Detta innebär att människor antas uppfatta världen på olika sätt och att det går att urskilja kvalitativa skillnader i … 5.1 Fenomenografisk teori.. 24 6. METOD att sedan analyseras i relation till en fenomenografisk metod som är den teoretiska grunden för undersökningen. Resultaten presenteras i … konkretiseras genom en kvalitativ fenomenografisk forskningsansats i kombination med socialkonstruktivistisk teori. Studien baseras på self report där fyra verksamma sfi-lärare medverkat i undersökningen.

Anvendelsen af  fenomenologisk pedagogik. fenomenoloʹgisk pedagogik, pedagogisk ansats inspirerad av fenomenologin. En av dess huvudprinciper är att undervisning skall  I denna text skall jag framlägga fenomenografin som teoretiskt fundament för viss form av didaktisk forskning där det klassiskt kontinentala didaktikbegreppet  Denna uppsats är en studie av olika religionspedagogiska och religionsdidaktiska teorier och hur dessa teorier påverkar undervisningen av religion i den  av K Grönholm · 2017 — En fenomenografisk undersökning om uppfattningar av I Tomas Kroksmarks (2007) teori om fenomenografi presenteras Ference Martons  En fenomenografisk studie av pedagogers uppfattningar om konkret Förhållandet mellan teoretisk och praktisk kunskap : en studie utifrån  En bro mellan teoretisk och praktisk kunskap : En fenomenografisk studie baserad pa larares uppfattningar kring teoretisk och praktisk kunskap, metod och  av M Johansson · 2009 · Citerat av 43 — Sammanfattning: Den fenomenografiska forskningsprocessen ses här som en pro- kräver frånvaro av alla teoretiska förankringspunkter, i förväg formulerade.

Mer allmänt avses en metod och teori om hur människor varierar i fråga om uppfattning av fenomen i sin omvärld. Relaterade sökord: fenomenologi, fenomenologisk, fenomenologisk analys, lärstrategi. ["fenomenologisk analys","fenomenologisk","lärstrategi","fenomenologi"] Uppslagsord som innehåller "fenomenografi" i förklaringen: abduktion.

fenomenologi fenomenografi både teori och metod, handlar om hur vi ger fenomen dess betydelse. strategiskt/teoretiskt, avspeglar populationens mångfald. Uppsatser om VAD äR TEORETISK ANSATS FENOMENOGRAFI. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  I en fenomenografisk teori lyfts många perspektiv fram som viktiga fragment i lärande och utvecklande av kunskaper.

analys, åtgärder och uppföljning använde vi oss av en fenomenografisk teori och analysmodell. Fenomenografin syftar till att lyfta fram upplevelser och uppfattningar av ett fenomen. I vår studie är det fenomen som analys, uppföljning och fortsatt undervisning som lyfts fram.

Beskriva kvalitativt Styrka: Tidigare kunskap eller teori kan stödjas och vidareutvecklas. Intervjuerna har gjorts utifrån en fenomenografisk ansats där det är de intervjuades uppfattningar av det undersökta Teorin bygger på den insamlade empirin.

Fenomenografisk teori

På 1970-talet utvecklades fenomenografi som en forskningsmetod, om hur ett fenomen framstod för en grupp människor, i det här fallet studenter. Fenomenografisk ansats synliggör den subjektiva värld som uppstår mellan människor och ett fenomen (Pramling Samuelsson & … En fenomenografisk analys av gymnasielärares syn på användandet av populärkultur i 2.2.2 Fenomenografi som metod och teori 13 3. Metod 16 3.1 Val av metod 16 3.2 Urval och avgränsningar 16 3.2.1 Intervjupersoner 17 3.3 Genomförandet av intervjuer 18 SwePub sökning: Fenomenografi ansats.
Postens huvudkontor solna

Inom fenomenografin undersöker forskaren  kvalitativa vetenskapliga metoder som kan tillämpas inom det utbildningsvetenskapliga området. Kursen fokuserar särskilt på grundad teori, fenomenografi  Syftet med konferensen var att utforska och diskutera kring fenomenografin och/eller varationsteorin och hur dessa kan användas som inramning och riktning  av K Kandidatkurs — Med hjälp av Goffmans (1972) teori om stigma samt feministisk forskning om våldtäktsmyter. (Benedict, 1992) har resultatet tolkats. Resultatet visade att  av T Kroksmark · 2017 — Teori och metod för forskning om undervisning i skolans lokala praktik under teori och metod). Den fenomenografiska didaktiken gör det möjligt för lärare att.

till arbetets teori. På 1970-talet utvecklades fenomenografi som en forskningsmetod, om hur ett fenomen framstod för en grupp människor, i det här fallet studenter. Fenomenografisk ansats synliggör den subjektiva värld som uppstår mellan människor och ett fenomen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).
Per holknekt lena philipsson

Fenomenografisk teori citera ordspråk
webbutveckling komvux
di technology group
vad heter den ritning där alla ändringar är införda när ett bygge avslutats_
kol gradering
exempel på generalisering psykologi
personal administrators

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som utvecklades av INOM-gruppen, ledd av professor emeritus Ference Marton, vid den pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. Utmärkande för fenomenografin som metod är att den syftar till att beskriva helt olika uppfattningar av fenomen, främst inom pedagogiken. Målet är att försöka observera en hypotetisk spännvidd över mänsklig förståelse av företeelser. Ett sätt att närma sig den uppgiften är att

Intervjuerna har gjorts utifrån en fenomenografisk ansats där det är de intervjuades uppfattningar av det undersökta Teorin bygger på den insamlade empirin. Avhandlingar om FENOMENOGRAFISK ANSATS.


Asia nails salon
hundens psykologi

Fenomenografi = Har det gemensamt med fenomenologin att fokus just är riktat mot att studera uppfattningar. Syftet med en fenomenografisk analys riktas mot 

Syftet med en fenomenografisk analys riktas mot  Bruce argumenterade inledningsvis för hur sociokulturell teori och fenomenografi förenas under ett konstruktionistiskt paradigm. Men med  Studiens teoretiska bakgrund finns förankrad i socialkonstruktivismen samt i begrepp som rör praxisteori, handledning och reflektion med fokus  Fenomenografi - forskning om uppfattningar. Av: Uljens, Michael. Språk: Svenska.

En fenomenografisk studie om grundskollärares uppfattningar om sitt arbete med läs- och skrivsvårigheter Isabella Holm Reise och Jennifer Holm Reise Handledare: Anna Johansson tillsammans har vi kommit fram till vilken teori som passade vår studie. Därefter har vi båda läst

Efter kategoriseringen och i enlighet med variationsteorin, så identifieras de kritiska aspekterna mellan kategorierna för att synliggöra vad som bör adresseras i För att kunna göra en komparerande studie så har tre olika teorier valts ut och studerats mer i detalj. Dessa tre teorier är hermeneutik, fenomenologi och fenomenografi. Anledningen till att dessa tre teorier valdes är för att det är återkommande i litteraturen och framhålls och har framhållits som mest inflytelserika inom skolans förskollärares perspektiv.

Genom fenomenografisk teori kunde man urskilja två orsaker (prestation och könstillhörighet) och tre uttryck (könsstereotyper, sexuella trakasserier och ”smutskastning”) dessa trakasserier kunde te sig på. Flera av tjejerna såg Teorier om undervisning måste därför utgå ifrån, men är definitivt inte detsamma som, teorier om lärande. Den grundar sig ju i en fenomenografisk epistemologi men är definitivt en undervisningsteori. Även verksamhetsteori är en undervisningsteori i enlighet med vad du efterfrågar. Enligt en fenomenografisk teori och analysmetod utgick vi från våra frågeställningar som lyder: • Vad anser pedagoger, föräldrar och BVC sköterskor vara viktigt gällande förskolebarns middagsvila? • Vilken uppfattning har pedagoger, föräldrar och BVC sköterskor om att väcka barn från fenomenografisk analysmetod där likheter och skillnader i deras uppfattningar om fenomenet #Metoo identifierades. Författarna fann en spänning mellan positiva och negativa uppfattningar i intervjudeltagarnas svar om #Metoo och därmed uppstod en dikotomi.